Sabtu, 30 Oktober 2010 | By: afriendinbali

CARA GUNUNG

Wénten anak negak masila sing maklisikan, cara gunung. Mapenganggo sarwa putih, cara sampun maraga putus. Putus ring kéné, putus ring kéto. Matané ngidem, geleng mabalih peteng. Gidatné makerut, cara sedeng ngregep. Jerijiné anggona meték dawan angkihan. Macelep moné, simpen monto, pesu moné. Yén angkihan macelep di song cunguh tengen, pesuanga di song kiwa. Buin macelep di song kiwa pesu di tengen. Terus kéto nganti ungsap inget. Nganti kasemutan batisné. Nganti kenyel. Nganti kiyap. Nganti med kurenan ajak panakné ngantosang.

Anak nguda koné ento? Ada anak ngorahan ento koné madan méditasi. Carané negak cara gunung, orahanga madan asana. Carané mangkihan cara anak mapeték-pétekan, orahanga madan pranayama.

Apa basa Baliné méditasi? Yén cara Bali méditasi masih orahanga méditasi. Sawiréh tondén tepukina kruna ané pas di munyi cara Baliné. Yén orahang semadhi, sinah suba sing cocok. Lén koné semadhiné ento tekén méditasi. Semadhi ento suba tegeh dija kadén. Suba nunggal kénkén kadén. Sing kena bén ngorahang, yén tondén taén ngrasanin.

Ada masih anak negak masila sing maklisikan, cara gunung. Iteh ia nabdab pasuk-wetu prana-bayu, masadhana wijaksara ané tenget-tenget. Di kenehné ia koné lakar ngidupang agni rahasya ané ada di cakra di tengahan pungsedné. Agniné ento lakar anggoné ngeseng sakancan mala ané ada di awakipuné. Sambil mangkihan ia majapa. Terus majapa kemak-kemik. Suaran japa mantrané cara griyengan tabuan. Nganti pesu peluh gidatné. Nganti belus sipahné.

Anak nguda koné ento? Ada anak ngorahang ento koné madan mayoga. Tegakné cara gunung, koné apang mirib lingga, palinggihan Bathara Siwa. Ngidupang api di awak padidi, koné cara ngarad Sang Hyang Brahma. Ngeseng mala padidi, koné cara ngabén di karang wusung.

Ada masih anak masila cara gunung. Nglarang kéné, nglarang kéto. Orahanga kéto, orahanga kéné. Saja kén sing saja, sing ada anak lénan nawang. Kéwala ibané padidi ané nawang. Apa méditasi, apa mayoga, apa ngrabangsawa, apa melamun, apa ngelidin gumi, ngutang gaé, ngalahin awak. Keneh tur atiné padidi ané nawang ento.

Yén ada koné anak masila cara gunung, sing koné dadi takonin. Dadi takonin, kéwala sing karuan lakar maan pasahut. Yén saget ia masahut, bisa-bisa pesahutné cara gunung meletus. Munyiné panes cara lahar. Matané nelik barak cara pesu api. Munyiné macedar cara munyin letusan gunung.

Gunung mula k`to. Di sisiné ngenah kalem, tenang, shanti, somya, dharma, welas asih. Kéwala di tengahan basangné bek misi lahar panes, misi batu, misi api, misi soroh ané kéto-kéto. Lén gunung tekén pasih. Yén pasih di sisiné cara anak inguh, di dasarné tenang, hening, rasmi. Sangkané gunung maguru ke pasih. Pasih maguru ka gunung. Patuh ané di sisi tekén ané di tengah.

Yén ada anak méditasi utawi mayoga cara gunung, lantas maletus gunungé buka kéto, ento koné madan méditasi buung. Madan mayoga buung. Buung dadi gunung. Orahanga ento madan Bukit Buung. Di guminé liu sajan ada Bukit Buung. Mirib ulian liu ada anak buung matapa. Ulian matapa, buung kéné buung kéto, matapa masih buung. Kéto koné yén matapa sing tepet di ati. [ibm. dharma palguna]

0 komentar:

Posting Komentar